Sivuston ja verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä yleiset käyttöehdot (myöhemmin ”Ehdot”) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan Suomen Kaukokiito Oy:n ja muiden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (myöhemmin ”Kaukokiito”) asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen (myöhemmin ”Asiakas”) tarjoaman Kaukokiito.fi-portaalin (myöhemmin ”Verkkopalvelu”) käyttöön. 

2. Ehtojen voimaantulo

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti ja hyväksyä nämä Ehdot ennen kuin ryhtyy käyttämään Verkkopalvelua. Ehdot astuvat voimaan, kun Asiakas on rekisteröinyt itsellensä käyttäjätunnuksen Verkkopalveluun ja Kaukokiito on hyväksynyt rekisteröitymisen. Kaukokiidolla on oikeus olla hyväksymättä rekisteröitymistä Verkkopalveluun. Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä Ehtoja, Asiakkaalla ei ole oikeutta kirjautua Verkkopalveluun tai käyttää sen osia. 

3. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 

Rekisteröitymällä Verkkopalveluun Asiakas hyväksyy Ehdot ja sitoutuu antamaan rekisteröintivaiheessa totuudenmukaiset, täsmälliset, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestään. Asiakas on vastuussa myös Kaukokiidolle ilmoittamistaan kolmansien osapuolien tietojen oikeellisuudesta. 

Asiakas sitoutuu pitämään ajan tasalla sekä päivittämään viipymättä rekisteröinnin yhteydessä antamansa tiedot ilmoittamalla tietojensa muutoksista Kaukokiidolle. Asiakas hyväksyy, että jos hän antaa totuudenvastaisia, epätäsmällisiä, vanhentuneita tai epätäydellisiä tietoja tai jos Kaukokiidolla on perusteltua syytä epäillä, että tiedot ovat totuudenvastaisia, epätäsmällisiä, vanhentuneita tai epätäydellisiä, Kaukokiidolla on oikeus olla hyväksymättä rekisteröitymistä Verkkopalveluun tai sulkea Asiakkaan käyttäjätili ja kieltää Asiakkaan sen hetkinen ja tuleva Verkkopalvelun käyttö. 

Asiakas sitoutuu säilyttämään huolellisesti Verkkopalveluun saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa siitä, etteivät tunnustiedot joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas vastaa myös siitä, että salasana vaihdetaan säännöllisesti tietoturvan takaamiseksi ja että käytettävät päätelaitteet ja sovellukset ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia. 

Asiakkaan pääkäyttäjä on vastuussa saman yrityksen muiden käyttäjätunnuksien hallinnoinnista ja jakelusta. Asiakkaan pääkäyttäjä vastaa viime kädessä kaikkien saman yrityksen käyttäjien toiminnasta, ja Asiakas vastaa tunnuksien käytöstä aiheutuneista vahingoista itsellensä, Kaukokiidolle ja kolmansille osapuolille.
Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä sekä siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sekä sopimusosapuolille että kolmansille osapuolille. 

Mikäli käyttäjätunnuksia joutuu ulkopuolisten haltuun, Asiakas vastaa aiheutuvista vahingoista. Mikäli Asiakas epäilee tunnuksien joutuneen ulkopuolisten haltuun, Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava tapahtuneesta Kaukokiidolle, jotta tunnusten käyttö voidaan estää. Asiakkaan vastuu vahingoista päättyy, kun Asiakas on ilmoittanut asiasta Kaukokiidolle ja tunnukset on suljettu. 

Asiakas vastaa kaikesta palveluun syöttämästään ja lataamastaan sisällöstä, mukaan lukien palveluun syöttämänsä osoitekirjat ja mahdolliset liitetiedostot. Liitetiedostot ovat tarkoitettu ainoastaan kuljetuksen kannalta tarpeellisten liitteiden lähettämiseen vastaanottajalle. Asiakas sitoutuu käyttämään Verkkopalvelua Suomen lain, viranomaisohjeiden ja hyvän tavan mukaisesti. 

4. Kaukokiidon oikeudet ja velvollisuudet 

Kaukokiito pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että Verkkopalvelu on käytettävissä jatkuvasti. Jatkuvaa saatavuutta ei kuitenkaan taata. Kaukokiito varaa oikeuden rajata Verkkopalvelun ajallista ja maantieteellistä saatavuutta esimerkiksi ylläpidon, muutostöiden tai palvelun toiminnan turvaamiseksi. Kaukokiito ei takaa, että palvelua voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla ja ohjelmistoilla. 

Kaukokiito ei vastaa Verkkopalvelun mahdollisten häiriöiden Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Kaukokiito ei vastaa ylivoimaisesta esteestä aiheutuneista vahingoista eikä ole korvausvelvollinen asiakasta tai kolmansia osapuolia kohtaan. 

Jos Verkkopalvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita, Kaukokiito ei vastaa tästä aiheutuvista vahingoista. 

Kaukokiito ei vastaa käyttäjien palveluun lataamista sisällöistä tai niiden lainmukaisuudesta. Kaukokiito poistaa laittoman, epäasianmukaisen tai muuten kiistanalaisen sisällön erillisestä pyynnöstä. 

Kaukokiidolla on oikeus muuttaa Verkkopalvelusta perittäviä maksuja, Verkkopalvelun sisältöä tai lopettaa Verkkopalvelun tarjoaminen pysyvästi. 

5. Henkilötietojen ja muiden tietojen käsittely 

Kaukokiito kerää ja tallentaa Verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka Asiakas itse ilmoittaa rekisteröityessään Verkkopalveluun. Kaukokiito käsittelee myös tietoja, joita Asiakas syöttää tai lataa Verkkopalveluun, mukaan lukien osoitekirjat ja mahdolliset liitetiedostot, jotka voivat sisältää henkilötietoja. Lisäksi Kaukokiito kerää tietoja Verkkopalvelun käytöstä sekä Kaukokiidon ja Asiakkaan välisestä yhteydenpidosta. Osa kerätyistä tiedoista on henkilötietoja. Asiakas hyväksyy, että Kaukokiidolla on oikeus kerätä ja käsitellä Asiakkaan henkilötietoja Kaukokiidon kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Kaukokiito voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja muita analyysitekniikoita, joiden avulla voidaan kerätä, käyttää, tallentaa ja välittää teknisiä ja muita tietoja. Evästeiden, jäljitteiden ja muiden analyysitekniikoiden avulla kerättyjä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi Verkkopalvelun kehittämiseen, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. 

6. Tietoturva 

Kaukokiito pyrkii varmistamaan verkkopalvelun lainmukaisen tietoturvan kaikin keinoin. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Kaukokiidolle verkkopalvelussa havaitsemistaan tietoturvapuutteista. 

Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaan ohjelmistot, laitteet ja muut palvelun käyttöön vaadittavat työvälineet ja tietoliikenneratkaisut ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia. 

Asiakas sitoutuu olemaan aiheuttamatta verkkopalvelulle tavanomaisesta käytöstä poikkeavaa kuormitusta. Asiakas ei saa käyttää verkkopalvelua tai sen osia tavanomaisesta poikkeaviin käyttötarkoituksiin. Verkkopalvelua tai sen osia ei saa hyödyntää automaattisilla teknisillä toteutuksilla ilman Kaukokiidon kirjallista suostumusta. 

Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Kaukokiito ei vastaa ulkopuolisten linkkien oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. 

Kaukokiito sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaille mahdollisista verkkopalvelun tietoturvaloukkauksista viivytyksettä. 

7. Tekijänoikeudet 

Verkkopalvelussa esitetty sisältö on osin tekijänoikeuslain alaista materiaalia. Verkkopalvelun sisällön osittainenkin kopioiminen, lainaaminen, edelleenjakelu tai hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kiellettyä ilman Kaukokiidon kirjallista suostumusta. 

8. Sopimuksen siirto 

Kaukokiito varaa oikeuden siirtää sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle taikka kolmannelle taholle, esimerkiksi saatavan siirrolla. Asiakkaalle ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

9. Käyttöehtojen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen 

Asiakas voi irtisanoa verkkopalvelun käyttöoikeuden ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kaukokiidolle. 

Kaukokiito poistaa käyttäjätunnukset ja purkaa Verkkopalvelun käyttöoikeuden oma-aloitteisesti, mikäli Asiakas ei ole käyttänyt palvelua yli kuuteen (6) kuukauteen.
Kaukokiito voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos Asiakas on laiminlyönyt näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan tai jos Asiakkaan kuljetussopimus päättyy. 

10. Muut ehdot 

Kaukokiidolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta tiedotetaan vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutosta Verkkopalvelussa. Mikäli Asiakas ei hyväksy käyttöehtojen muutosta, Asiakkaan on välittömästi lopetettava Verkkopalvelun käyttäminen. 

Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Suomen lakia. Ensisijaisesti ratkaisuun pyritään neuvottelemalla. Jos ratkaisuun ei päästä neuvottelemalla, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajat voivat myös kääntyä ensin kuluttajaneuvonnan puoleen ja sen jälkeen Kuluttajariitalautakunnan puoleen. Kuluttajat voivat edellä mainittujen lisäksi käyttää ODR-foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua

11. Voimassaolo ja yhteystiedot 

Nämä ehdot on laadittu 19.4.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 31.10.2021.

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7
33330 Tampere
Y-tunnus 0114330-2
Kotipaikka Helsinki