Sivuston tietosuojaseloste

Sivusto- ja verkkovierailurekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Kaukokiito Oy (0114330-2)
Teollisuustie 7
33330 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7
33330 Tampere

Puh. 010 5100
Sähköposti: tietosuoja@kaukokiito.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen Kaukokiito Oy:n kerää Kaukokiito.fi verkkosivustollaan ja -portaalissaan käyttäjistään tietoja, joita voidaan käsitellä seuraavasti: Rekisteröityessään käyttäjä antaa suostumuksensa ja tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään
 • verkkopalveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen asiakkaille
 • palvelun ja viestinnän personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin kohdentamiseen - lähettääksemme Rekisteröidyille markkinointi-, mainos- ja myynninedistämisviestejä sekä muuta informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan heitä, mukaan lukien meitä, palvelujamme tai yhteiskampanjoiden ja -palveluiden yleistä myynninedistämistä koskevaa informaatiota
 • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
 • suoramarkkinointiin Rekisteröidyn antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti
 • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen
 • riskiarvioiden suorittamiseen ja meihin kohdistuvien väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseen ja tutkimiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
 • muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin sekä ratkaistaksemme mitkä tahansa meidän ja kenen tahansa asiakkaan välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet sekä toimeenpannaksemme kolmansien osapuolten kanssa solmimamme sopimukset.

Käsittelyperusteena rekisteröityessä annettu suostumus. Katso myös asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteet. Tarkoituksena on myös yrityksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Rekisteröitymättömästä asiakkaasta saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä. Näiden verkkosivujen sisältämät kolmansien tahojen sisällöt voivat olla kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia. Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

Oikeutetun edun peruste

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen. Rekisteröityessään käyttäjä antaa suostumukseensa tietojen käsittelyyn.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Rekisteröitymättömät käyttäjät:
IP-osoite, vierailuaika- ja vierailusivut

Rekisteröityneet käyttäjät:
Etunimi, Sukunimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Yrityksen nimi, Y-tunnus,
Kaukokiidon asiakasnumerot, Käyttäjän tallentama osoitekirja, Käyttäjän tilaukseen lataamat liitetiedostot.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö. Yrityksen oma käyttäjätunnuksin rajattu henkilöstö.

Suostumus

Rekisteröitymättömien tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, suostumusta ei tarvita. Sivuston käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityminen edellyttää suostumusta tietojen käsittelyyn, joten Rekisteröityneiden tietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitymättömät käyttäjät:

 • IP-osoite
 • Verkkovierailuaika ja vierailun kesto
 • Sivut, joilla kävijä on käynyt
 • Käytetty päätelaite/selain

Rekisteröityjen käyttäjien osalta seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Kaukokiidon asiakasnumerot
 • Käyttäjän tallentama osoitekirja
 • Käyttäjän tilaukseen lataamat liitetiedostot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröitymättömän asiakkaan verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla. Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun, tarjousten, yhteydenottopyyntöjen, reklamaatioiden, jälleenmyynnin sekä tuotteiden ja palvelujen myynnin yhteydessä muodostuneet tiedot sekä Kaukokiidon muista tietojärjestelmistä yhdistetyt tiedot. Lisäksi voimme Rekisteröidyn suostumuksella sekä lakiin perustuen hankkia tai ottaa vastaan Rekisteröityyn liittyviä tietoja kolmansilta tahoilta, kuten viranomaisilta, esimerkiksi viestinnän laadun parantamiseksi ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan. Poistamme tiedot, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää tarvetta. Laskutusperusteena käytettäviä tietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämä aika. Muita henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tarpeellista alkuperäistä käsittelytarkoitusta varten. Rekisteröitymättömien käyttäjien tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa, heidän käytössään. Kaukokiidon käyttäjärekisteristä ei tehdä säännön mukaisia luovutuksia konsernin ulkopuolisille tahoille. Kaukokiito voi luovuttaa Rekisteristä tietoja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereihin. Kaukokiito voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille. Rekisteröitymättömien tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai yrityksen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen ja vastaavien yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjänä huolehdimme riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten varmistamalla asianmukaiset täydentävät suojakeinot ja siirtoperuste, esimerkiksi komission hyväksymät vakiolausekkeet tiedonsiirroille kolmansiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei kerätä.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: - vierailijan IP-osoite - vierailun ajankohta - selatut sivut ja sivujen katseluajat - vierailijan selain Sinun oikeutesi Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. GOOGLE ANALYTICS Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads. Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Tietojen käsittelyn tuloksia ei käytetä profilointiin tai muihin asiaan liittyvään tarkoituksiin.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa pyynnöstä, jos tiedon saamisesta koituu sille kustannuksia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja- asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800 / Ratapihantie 9
00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi   
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.