Vår historia är inte något som man berättar under en kaffepaus, men för att du ska få en uppfattning om vår berättelse, är den i korthet följande.

1950

1950-talet

Kaukokiito Oy grundades i april 1953. Det första verksamhetsstället fanns på Hagnäs torg i Helsingfors. År 1956 bytte Kaukokiito Oy namn till Helsingin Kaukokiito Oy - Helsingfors Fjärr-Express Ab.

 

Efter att utrikeshandeln frigjordes år 1957 behövdes inga licenser för import av lastbilar. Fjärrexpresstrafiken började expandera. Lokala Kaukokiito-bolag grundades i Tammerfors, Åbo, Lahtis och andra städer.

 

Suomen Kaukokiito Oy – Finlands Fjärr-Express Ab bildades år 1958 som en riksomfattande takorganisation som också hade till uppgift att utveckla den gryende utlandstrafiken. I slutet av årtiondet hade Kaukokiito-systemet expanderat till ett av de viktigaste godstransportsystemen i landet.

1960-talet

I början av årtiondet omfattade Kaukokiito-systemet över hundra transportörer och cirka 600 lastbilar. Nordens modernaste godsterminal uppfördes i Tammerfors 1961. Terminaler byggdes även i många mindre städer. I tätorterna infördes separata avhämtnings- och distributionsbilar. Antalet linjer från Helsingfors var 53.

 

Efter att Finland anslutit sig till TIR-konventionen år 1960, började bilar försedda med Suomen Kaukokiito Oy:s emblem förutom i Norden även synas i Central- och Sydeuropa. Livsmedel och köttprodukter började transporteras till Sovjetunionen.

1960

1970

1970-talet

1970-talet var en tid för kraftig expansion i Kaukokiito-systemet. Terminalen i Krämertsskog stod färdig år 1970. De första lagerhotellet byggdes år 1973 i Brutuby i Vanda och samtidigt togs steget ut i datoråldern. Det andra lagerhotellet uppfördes i Rahola i Tammerfors år 1978. En ny landvinning var Kaukokiito-motellet som startade sin verksamhet i Krämertsskog år 1979.

 

Den internationella trafiken var som störst. Transporter till Skandinavien, England, Spanien och Italien var regelbundna. Livsmedelstransporter gick till Moskva och Leningrad. De mest exotiska resorna var till Teheran, dit man transporterade ägg.

1980-talet

En kraftig centralisering ägde rum i transportbranschen och konkurrensen skärptes märkbart. I Tammerfors inleddes byggarbetet i landtrafikcentralen i Myllypuro år 1989. Arbetet slutfördes 1991. En modern terminal färdigställdes på hamnområdet i Åbo år 1989. I och med den allt hårdare konkurrensen började terminalen i Helsingfors betjäna dygnet runt.

 

Från och med 1988 fokuserade Suomen Kaukokiito Oy enbart på att utveckla inrikes godslinjetrafik. Den djupa recession som började i slutet av årtiondet återspeglades kraftigt även på transportbranschen.

1980

1990

1990-talet

I början av årtiondet överfördes Kaukokiitos avhämtnings- och distributionsfunktioner samt delar av linjetrafiken till olika samarbetsföretag. År 1992 beviljades Kaukokiito kvalitetsstandarden ISO 9002. Trafiktillståndssystemet ändrades, och i början av 1993 slopades de traditionella tillstånden för godslinjetrafik.

 

Efter att Kaukokiito-bolagens ägarförhållanden blivit tydligare var systemet mer enhetligt än någonsin i början av årtusendet. Starka Kaukokiito-transportörer svarade för trafiken på sina respektive ansvarsområden och Suomen Kaukokiito Oy:s ställning som riksomfattande takorganisation stärktes.

2000-talet

Början av 2000-talet var en tid för kraftig tillväxt för Kaukokiito. Investeringar gjordes i vagnpark och terminaler på olika håll i landet. En ny terminal på 15 000 kvadratmeter färdigställdes våren 2005 i Brutuby i Vanda. Inom Kaukokiito-systemet skapades övergripande, enhetliga verksamhetsmodeller och konkurrenskraften ökade ytterligare.

 

År 2003 firade Kaukokiito 50-årsjubileum och historiken ”Kaukokiito Suomalainen – 50 vuotta” utgavs.

 

Enligt Taloustutkimus Oy blev varumärket Kaukokiito ett av de mest välkända i transportbranschen under 2000-talet.

2000

2010

2010-talet

En ny trafikterminal på närmare 15 000 kvadratmeter uppfördes i Logicity i Åbo i april 2010.

 

Det nya årtiondet medförde ett nytt affärssystem, Repsikka, som togs fram för behoven inom Kaukokiitos omfattande serviceerbjudande. Systemet möjliggör uppföljning på kollinivå i realtid.

 

Repsikka är baserat på Microsoft DynamicsNav-systemet och dess branschvertikal NaviTrans. Navitrans är en produkt som belgiska Young & Partners utvecklat speciellt för verksamhets- och produktionsstyrning inom logistik. NaviTrans används inom hundratals företag på olika håll i världen. Repsikka är den största NaviTrans-applikationen i världen och togs i bruk i januari 2013.

 

Så sent som 2010 gjordes Kaukokiitos transportbeställningar i regel per telefon eller e-post. Transporternas avhämtningsuppgifter sparades i ett system och chauffören informerades om dem med SMS. Distributionen planerades med hjälp av pappersfraktsedlar, och fraktsedlarna skannades och tolkades manuellt i faktureringssystemet. Under 2010-talet har digitaliseringsgraden ökat till över 90 procent i Kaukokiito. Med detta avses att kundens elektroniska beställning går automatiskt till produktionsplaneringen och slutligen till faktureringen. Det digitala har fört verksamheten närmare ett verksamhetssätt fritt från fraktsedlar.

Det är vår historia i korthet. En så här kort berättelse är knappast rättvis för vår fina historia, men vi hoppas att den övertygat dig om att vi är ett pålitligt, framåtblickande inhemskt logistikbolag och att vi finns till för dig och dina försändelser.

TJÄNSTER